โครงการรถบรรทุกสีขาว สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

"โครงการ รถบรรทุกสีขาว"

          ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายได้รับมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม บูรณาการร่วมกับจังหวัด ตำรวจ และทหารในพื้นที่ กำหนดมาตรการควบคุมและเข้มงวดตรวจตรารถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกำหนด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมขนส่งทางบก บรูณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกำหนดทั่วประเทศ หลังพบว่าถนนทางหลวงชำรุดเสียหายเนื่องจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกำหนดวิ่งผ่าน เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นเงินจำนวนมาก และยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ใช้ทางหลวงในการสัญจร รวมทั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุในเส้นทางต่างๆ

          ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมายกำหนดในทุกพื้นที่ทั้วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อขยายขอบเขตการรณรงค์รถบรรทุกน้ำหนักเกินโดยใช้ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้นแบบ เพราะประสบความสำเร็จมาก่อน ดังนั้น สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง จึงเห็นสมควรให้ทำการสานต่อโครงการรถบรรทุกสีขาว ทั้งนี่จึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ขนส่ง จังหวัด หน่วยงานความมั่นคง ผู้ประกอบการขนส่ง ทล. ทช. และทหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฏกติกา


         
"สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรายใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือมีความประสงค์จะร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อช้วยกันแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์ข้างล่างนี่"        :: เงื่่อนไขและการสมัครเป็นสมาชิก ในโครงการรถบรรทุกสีขาว::

                     1. ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่ง และยังดำเนินกิจการอยู่จนถึงปัจจุบัน
                     2. สามารถเปิดเผยตัวตนต่อ คณะทำงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ิองในโครงการรถบรรทุกสีขาวได้
                     3. ต้องมีความจริงใจกับการแก้ไขปัญหา และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี
                     4. ต้องมี เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถใช้ติดต่อประสานงานได้
                     5. ต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
                     6. กรอกข้อมูล E-mail (ถ้ามี) เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และสาระสำคัญจากทางโครงการ


        :: เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก ::

                     1. ใบสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรถบรรทุกสีขาว (ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ สมัครสมาชิก) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
                     2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ


*** ข้อมูลของผู้สมัครจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข่องไม่่วากรณีใดๆ ***


         :: เงื่่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ::

                     1. ผู้ประกอบการต้องสมัครเป็นสมาชิกของ "โครงการรถบรรทุกสีขาว" แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้
                     2. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
                     3. ผู้ประกอบการที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ประกอบการที่ร้องเรียน ต้องเป็นสมาชิกของโครงการรถบรรทุกสีขาว และต้องเปิดเผยตนเองต่อหน่วยงาน จะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม และชี้แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเท่าความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
                     4. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบการที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ประกอบการที่ร้องเรียน ต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข่องไม่่ว่ากรณีใดๆ
                     5. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน
*** หมายเหตุ : ช่องทางการแจ้งเบาะแส จะทำการแจ้งเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของโครงการรถบรรทุกสีขาวเท่านั้น ***